• Start
  • Publikacje
  • Metodykę pracy organów podatkowych przy ustalaniu kwestii dochowania należytej staranności.

Metodykę pracy organów podatkowych przy ustalaniu kwestii dochowania należytej staranności.

W dniu 25 kwietnia Ministerstwo Finansów zaprezentowało metodykę pracy organów podatkowych przy ustalaniu kwestii dochowania należytej staranności.
Jak podkreślono metodyka będzie miała zastosowanie tylko do nabywców w obrocie krajowym, którzy:
• nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT,
• nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.
Celem wprowadzenia dokumentu jest opracowanie wytycznych tak by organ podatkowy mógł ocenić, czy podatnik należycie zweryfikował swojego kontrahenta. Ocena należytej staranności podzielona została na kryteria formalne i transakcyjne. Niedochowanie należytej staranności może wystąpić w przykładowo wskazanych przypadkach:
• brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – o ile rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta;
• kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – nabywca może to zweryfikować przez usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT”, dostępną na Portalu Podatkowym lub poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
• kontrahent jest – na moment transakcji – wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”;
• kontrahent nie posiada, lub – pomimo żądania podatnika – nie przedstawił wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji;
• osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta – podatnik może przykładowo zweryfikować umocowanie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictw w imieniu kontrahenta na podstawie danych z KRS lub CEIDG.
Ministerstwo ponadto wskazuje na brak dochowania należytej staranności w następujących okolicznościach:
• podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
• podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń;
• podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahent;
• kontrahent został wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT, chyba, że rejestracja kontrahenta została przywrócona w późniejszym okresie.
Jako zasadę generalną wskazano, że wypełnienie wskazanych przesłanek nie musi każdorazowo oznaczać, że podatnik nie dochował należytej staranności.
Źródło: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2eba55c3-cba9-4f1d-aa36-684f76b2d561&groupId=764034

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka