Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

26 czerwca 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha.
Zmniejszono także okres, w którym osoba, która nabyła nieruchomość nie będzie mogła jej sprzedać. Do tej pory był to okres 10-letni, nowelizacja w jego miejsce wprowadziła termin 5 lat. Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest na podstawie nowych przepisów do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia. Jeżeli nieruchomość nabyła osoba fizyczna, gospodarstwo to prowadzić musi osobiście. Dowodem osobistego prowadzenia gospodarstwa od 26 czerwca 2019 roku będzie jednak tylko oświadczenie. Nie będzie go już musiał potwierdzać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Istnieje możliwość wcześniejszego zbycia nieruchomości. Zgodę na to, na wniosek nabywcy wyrazić musi jednak Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy lub interesem publicznym. W poprzednim stanie prawnym zgodę tę wyrażał sąd. Przed upływem 5-letniego okresu nieruchomość można zbyć osobie bliskiej. Od 26 czerwca 2019 roku jako osobę bliską traktuje się także rodzeństwo (w przypadku nabycia nieruchomości przez osobę bliską nie ma zastosowania także jednohektarowy limit powierzchni nieruchomości rolnej, zastosowania nie mają także inne przepisy ustawy).
W przypadku nabycia na terenie wsi kilku nieruchomości, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha, nabywca zobowiązany jest do prowadzenia działalności rolniczej.
Liberalizacji uległa także kwestia możliwości nabycia przez Krajowy Ośrodek nabycia nieruchomości spółki w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej. Dotąd w każdym przypadku, w którym spółka była właścicielem nieruchomości rolnej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mógł złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości rolnej. Od 26 czerwca 2019 roku ta możliwość dotyczy tylko nieruchomości rolnych o powierzchni wynoszącej co najmniej 5 ha.
Nowelizacja wprowadza też obowiązek publikowania wszelkich ogłoszeń o planowanej sprzedaży nieruchomości rolnej przekraczającej 1 ha, na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zmiana ta wejdzie jednak w życie dopiero w czerwcu 2020 roku ze względu na konieczność utworzenia odpowiedniego portalu na stronie Ośrodka.

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka