Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

W najnowszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą. W tym zakresie wskazano, że rozliczenia oparte powinny być na takich zasadach na jakich rozliczają się przedsiębiorcy, a podmiot współpracujący nie ma obowiązku poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy PIT.
Jak wskazał organ nie ma przeciwwskazań by osoby prowadzące działalność gospdoarczą koordynowały prace innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nadzorowały realizowane przez inne osoby projekty, w tym wdrażanie strategii, sporządzanie raportów czy współpracowały bezpośrednio z kadrą menedżerską zleceniodawcy. Co istotne, wskazano, że w zakresie podporządkowania podmiot wykonujący zlecenie może zostać wezwany do zmiany sposobu wykonania, ale ponosi on odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
Zgodnie z art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podsumowując, w każdym przypadku ścisłej współpracy stron będących przedsiębiorcami konieczne jest określenie ich uprawnień i obowiązków w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych.

Źródło: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=554085&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka