Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.
Jedna z propozycji zakłada, iż ważność pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie będzie można podważać jedynie przez 5 lat.
Według autorów nowelizacji zmiana służyć miałaby zapewnieniu interesów właścicieli obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie będącej w obiegu decyzji pozwolenia na budowę, jak również budynków dla których została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.
Zwolennicy propozycji wskazują , że ograniczenie czasowe mogłoby zmniejszyć ilość sporów sądowych wytaczanych w sprawach kilkudziesięcioletnich już budynków, często latami zamieszkiwanych przez ludzi.

Nowela przewiduje również propozycje dotyczące tzw. abolicji samowoli budowlanej.
Tutaj nowością jest uzależnienie przeprowadzenia procedury legalizacyjnej od wniosku inwestora. W obecnym stanie prawnym, organ nadzoru budowlanego, kiedy stwierdza samowolę budowlaną, wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych, sprawdza możliwość legalizacji i niezależnie od woli inwestora wdraża procedury legalizacyjne. Zgodnie z Raportem budowlanym z I półrocza 2018 roku, opublikowanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, tylko 10% kończy się docelowo legalizacją. Częstokroć wolą inwestora jest brak legalizacji i wydanie decyzji o rozbiórce. Dzięki zmianom, organ nadzoru budowlanego mógłby od razu wydawać decyzję o rozbiórce, jak to bywa w 90% przypadków. Takie rozwiązanie sprzyjałoby również ekonomice procesowej.
Dodatkowo, samowole, od postawienia których minęło 20 lat i wobec których nie toczą się postępowania w nadzorze budowlanym, według noweli można było zalegalizować w trybie uproszczonym. Projekt usuwałby znaczną część obowiązków leżących po stronie inwestora. Miałby zawiadamiać PINB jedynie o zakończeniu budowy, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i o terminie zakończenia budowy oraz inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną, z której wynikać miałoby, że obiekt nadaje się do użytkowania i nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia. Rola PINB sprowadzać miałaby się tylko do sprawdzenia czy w sprawie nie toczyło się wcześniej postępowanie legalizacyjne oraz kompletności dokumentów. Nowelizacja nie przewiduje ani badania zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani opłaty legalizacyjnej.

Źródło:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r560677122,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Polecamy nasze publikacje

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka