Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.
Jedna z propozycji zakłada, iż ważność pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie będzie można podważać jedynie przez 5 lat.
Według autorów nowelizacji zmiana służyć miałaby zapewnieniu interesów właścicieli obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie będącej w obiegu decyzji pozwolenia na budowę, jak również budynków dla których została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.
Zwolennicy propozycji wskazują , że ograniczenie czasowe mogłoby zmniejszyć ilość sporów sądowych wytaczanych w sprawach kilkudziesięcioletnich już budynków, często latami zamieszkiwanych przez ludzi.

Nowela przewiduje również propozycje dotyczące tzw. abolicji samowoli budowlanej.
Tutaj nowością jest uzależnienie przeprowadzenia procedury legalizacyjnej od wniosku inwestora. W obecnym stanie prawnym, organ nadzoru budowlanego, kiedy stwierdza samowolę budowlaną, wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych, sprawdza możliwość legalizacji i niezależnie od woli inwestora wdraża procedury legalizacyjne. Zgodnie z Raportem budowlanym z I półrocza 2018 roku, opublikowanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, tylko 10% kończy się docelowo legalizacją. Częstokroć wolą inwestora jest brak legalizacji i wydanie decyzji o rozbiórce. Dzięki zmianom, organ nadzoru budowlanego mógłby od razu wydawać decyzję o rozbiórce, jak to bywa w 90% przypadków. Takie rozwiązanie sprzyjałoby również ekonomice procesowej.
Dodatkowo, samowole, od postawienia których minęło 20 lat i wobec których nie toczą się postępowania w nadzorze budowlanym, według noweli można było zalegalizować w trybie uproszczonym. Projekt usuwałby znaczną część obowiązków leżących po stronie inwestora. Miałby zawiadamiać PINB jedynie o zakończeniu budowy, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i o terminie zakończenia budowy oraz inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną, z której wynikać miałoby, że obiekt nadaje się do użytkowania i nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia. Rola PINB sprowadzać miałaby się tylko do sprawdzenia czy w sprawie nie toczyło się wcześniej postępowanie legalizacyjne oraz kompletności dokumentów. Nowelizacja nie przewiduje ani badania zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani opłaty legalizacyjnej.

Źródło:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r560677122,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka