• Start
  • Publikacje
  • Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Obecnie trwają prace nad ostatecznym brzemieniem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „projekt”); tekst projektu znajduje się na stronach internetowych sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1211-2019/$file/8-020-1211-2019.pdf).
Wokół prac nad projektem pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, wyrażane również publicznie, że wejście w życie tego projektu w aktualnym kształcie sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne przez to, że pracodawca użytkownik będzie odpowiadał za działania i zaniechania pracowników tymczasowych tak jak za działania pracowników własnych (vide: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1405536,projekt-o-odpowiadzialnosci-podmiotow-zbiorowych-agencja-tymczasowa.html).
Pogląd ten nie ma jednak żadnego uzasadnienia w samej treści projektu, gdyż jego uważna analiza prowadzi do wręcz odwrotnego wniosku, co pokrótce postaram się wyjaśnić.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 projektu, podmiot zbiorowy (czyli np. pracodawca użytkownik) odpowiada za czyn zabroniony pozostający w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, o ile czyn zabroniony zostanie popełniony przez osobę przez niego zatrudnioną, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz.
Taka definicja prowadzi do jednoznacznego wniosku, że podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za pracowników własnych, a prawdopodobnie również za osoby wykonujące obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne.
Biorąc pod uwagę charakter prawny pracy tymczasowej oczywistym jest, że pracownik tymczasowy nie jest osobą zatrudnioną przez pracodawcę użytkownika ale przez agencję pracy tymczasowej, co wynika chociażby z art. 2 pkt. 2 ustawy o Zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późń. zm.), który wprost stanowi, że pracownik tymczasowy oznacza pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.
W związku z tym, skoro z definicji tej wynika, ze pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej to nie można uznać aby był on zatrudniany przez pracodawcę użytkownika.
A więc czy pracodawca-użytkownik może ponieść odpowiedzialność za czyn popełniony przez pracownika tymczasowego? Tak, ale odpowiedzialność ta jest ograniczona w stosunku do odpowiedzialności jaką ponosi on za działania zatrudnianych przez siebie pracowników. W przypadku pracowników własnych pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za czyn zabroniony pozostający w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Tymczasem w przypadku pracowników tymczasowych pracodawca użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za czyn popełniony przez pracownika tymczasowego jeżeli:
1) pracodawca użytkownik chociażby pośrednio osiągnął korzyść majątkową z czynu pracownika tymczasowego
2) pracodawca użytkownik lub jego organ (czyli najczęściej członkowie zarządu), wiedział lub przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł się dowiedzieć, że pracownik tymczasowy będzie usiłował popełnić lub popełnił czyn zabroniony lub pracodawca użytkownik nie wdrożył procedur bezpieczeństwa określonych w przepisach projektu ustawy (art. 6 ust. 4)

Podsumowując powyższe rozważania należy jednoznacznie uznać, że wedle aktualnego brzmienia projektu ustawy (który może jednak ulec zmianie), wbrew twierdzeniom części autorów, korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest wręcz korzystne dla pracodawców użytkowników z powodu mniejszego ryzyka odpowiedzialności, podczas gdy odpowiedzialność za czyny własnego pracownika jest surowa i trudna do uniknięcia.

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka