Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Nowo wprowadzona do polskiego porządku prawnego dyrektywa 2014/67/UE oraz ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wprowadziła zasady:
1. ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
3. współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
4. transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Nowe regulacje dotyczą pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Polski. Poprzez delegowanie należy rozumieć wysyłanie pracowników o kluczowych kompetencjach lub wymaganym potencjale rozwojowym do wykonywania określonych zadań w pewnym okresie czasu poza granicami kraju, w którym pracownik świadczy pracę w danym momencie
Pracodawcy zostali obowiązani do przechowywania dokumentacji dotyczącej delegowania oraz ustanowienia osoby przeznaczonej do kontaktu z właściwymi organami państwa przyjmującego, a także składania oświadczenia właściwemu organowi umożliwiającego przeprowadzenie kontroli sytuacji faktycznej. W okresie 2 lat po zakończeniu pracy przez delegowanego pracownika, pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć do PIP na jej wniosek, dokumenty związane
z zatrudnieniem pracownika.
Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa wprowadza też przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności polskiego pracodawcy, u którego zostaną zatrudnieni pracownicy oddelegowani z innego kraju.

Polecamy nasze publikacje

Zmiany w prawie pracy 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Należy spełnić szereg warunków aby umowa zawarta z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie została uznana za umowę o pracę

Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 22 czerwca 2015r. wskazał, że sportowcy mogą wykonywać swoje usługi na podstawie prowadzonej działalności…

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka